Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SDWAN Solutions Limited In dit document verwijzen “wij”, “onze” of “ons” naar SDWAN Solutions Limited
• Wij zijn met bedrijfsnummer 9964852 geregistreerd in Engeland en Wales.
• Onze maatschappelijke zetel is 70 Gracechurch Street, Londen EC3V 0HR

Dit is de privacyverklaring van SDWAN Solutions SRL In dit document verwijzen “wij”, “onze” of “ons” naar SDWAN Solutions SRL
– Wij zijn geregistreerd in België onder nummer 0728.521.270.
– Onze maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Fonsnylaan 46 Box59, Brussel, 1060

Dit is de privacyverklaring van SDWAN Solutions Asia. In dit document verwijzen “wij”, “onze” of “ons” naar SDWAN Solutions Asia.

  • Wij zijn geregistreerd in Singapore onder nummer 202306695N.
  • Ons hoofdkantoor is gevestigd op 62 Ubi Road 1, #06-14, Oxley Biz Hub 2, Singapore, 408734.

Invoering
Dit is een kennisgeving om u te informeren over ons beleid over alle informatie die we over u vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, kunnen verwerken. Het omvat informatie die u zou kunnen identificeren (“persoonlijke informatie”) en informatie die dat niet zou kunnen. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent “verwerken” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.
Het spijt ons dat als er een of meer punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.
We nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig onbedoeld doel en niet per ongeluk in handen zullen vallen van een derde partij.
We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verstrekt, en hopen dat u dit beantwoordt.
Ons beleid is in overeenstemming met de Britse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, inclusief die vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze plichten jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. We doen dit nu door u te vragen de informatie op www.knowyourprivacyrights.org te lezen
Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen we geen informatie die via onze website is verzameld, of maken we deze openbaar aan een derde partij.

De grondslagen waarop wij informatie over u verwerken
De wet verplicht ons om te bepalen op basis van welke van de zes gedefinieerde grondslagen we verschillende categorieën van uw persoonlijke informatie verwerken, en om u op de hoogte te stellen van de basis voor elke categorie.
Indien een grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, dan zullen wij per direct stoppen met het verwerken van uw gegevens.
Als de basis verandert, zullen we u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe basis op basis waarvan we hebben vastgesteld dat we uw gegevens kunnen blijven verwerken.

Informatie die we verwerken omdat we een contractuele verplichting met u hebben
Wanneer u een account op onze website aanmaakt, een product of dienst bij ons koopt of anderszins akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, komt er een contract tussen u en ons tot stand.
Om onze verplichtingen onder dat contract na te komen, moeten we de informatie die u ons geeft, verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.
We kunnen het gebruiken om:
• verifieer uw identiteit voor veiligheidsdoeleinden
• producten aan u verkopen
• u onze diensten verlenen
• u suggesties en advies geven over producten, diensten en hoe u het meeste kunt halen uit het gebruik van onze website
We verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of op basis van uw verzoek om de informatie te gebruiken voordat we een juridisch contract aangaan.
Bovendien kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te volgen met betrekking tot een service die we leveren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar.
We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van de partijen wordt beëindigd volgens de voorwaarden van het contract.

Informatie die we verwerken met uw toestemming
Door bepaalde acties wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u door onze website bladert of ons vraagt om u meer informatie te verstrekken over ons bedrijf, inclusief vacatures en onze producten en diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken dat kunnen persoonlijke gegevens zijn.
Waar mogelijk streven we ernaar om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.
Soms geeft u uw toestemming impliciet, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs van ons mag verwachten dat we antwoorden.
Behalve wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw informatie voor een specifiek doel, gebruiken we uw informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. We kunnen het op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een pagina op onze website te volgen.
Als u ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, kunnen we van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers van wie we denken dat ze diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou kunnen vinden.
We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons de instructie te geven enquire@sdwansolutions.co.uk Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

Informatie die we verwerken voor de doeleinden van gerechtvaardigde belangen
We kunnen informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.
Waar we uw informatie op deze basis verwerken, doen we na zorgvuldige afweging:
• of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
• of verwerking (of niet-verwerking) u schade kan berokkenen
• of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u het in de ronde redelijk vindt om dit te doen
We kunnen uw gegevens op deze basis bijvoorbeeld verwerken voor de doeleinden van:
• administratie voor de juiste en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
• reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten
• het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
• verzekeren tegen of het verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheersen
• het beschermen van uw belangen als we denken dat we hiertoe verplicht zijn

Informatie die we verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben
We zijn net als iedereen onderworpen aan de wet. Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
We kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om informatie te verstrekken aan juridische autoriteiten als ze daarom vragen of als ze de juiste toestemming hebben, zoals een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel.
Dit kan uw persoonlijke gegevens zijn.

Specifiek gebruik van informatie die u ons verstrekt
Informatie verstrekt met dien verstande dat deze wordt gedeeld met een derde partij
Op onze website kunt u informatie plaatsen met het oog op het lezen, kopiëren, downloaden of gebruiken van die informatie door andere mensen.
Voorbeelden zijn:
• een bericht plaatsen op ons forum
• taggen van een afbeelding
• klikken op een pictogram naast het bericht van een andere bezoeker om uw instemming, onenigheid of dank over te brengen
Bij het plaatsen van persoonlijke informatie is het aan jou om jezelf te overtuigen van het privacyniveau van elke persoon die deze informatie zou kunnen gebruiken.
We gebruiken deze informatie niet specifiek, behalve om toe te staan dat deze wordt weergegeven of gedeeld.
We slaan het op en behouden ons het recht voor om het in de toekomst te gebruiken op welke manier dan ook.
Zodra uw informatie het publieke domein binnenkomt, hebben we geen controle over wat een individuele derde ermee kan doen. Wij aanvaarden op geen enkel moment verantwoordelijkheid voor hun daden.
Op voorwaarde dat uw verzoek redelijk is en er geen wettelijke basis is om het te bewaren, kunnen we naar eigen goeddunken instemmen met uw verzoek om persoonlijke informatie die u hebt gepost te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via enquire@sdwansolutions.co.uk

Klachten over inhoud op onze website
We proberen door gebruikers gegenereerde inhoud te modereren, maar we kunnen dit niet altijd doen zodra die inhoud is gepubliceerd.
Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen we uw klacht onderzoeken.
Als we vinden dat het gerechtvaardigd is of als we denken dat de wet ons dit vereist, zullen we de inhoud verwijderen terwijl we het onderzoek doen.
Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht, dus we moeten een oordeel vellen over wiens recht wordt belemmerd: dat van u, of dat van de persoon die de inhoud heeft gepost die u beledigt.
Als we denken dat uw klacht ergerlijk of ongegrond is, zullen we daarover niet met u corresponderen.

Informatie met betrekking tot uw betalingsmethode
Betalingsinformatie wordt nooit door ons meegenomen of aan ons overgedragen, noch via onze website, noch anderszins. Onze medewerkers en aannemers hebben er nooit toegang toe.

Informatie over uw automatische incasso
Wanneer u akkoord gaat met het opzetten van een automatische incasso, wordt de informatie die u ons geeft doorgegeven aan onze eigen bank, Lloyds, voor verwerking volgens onze instructies. We bewaren deze gegevens alleen voor de duur van de automatische incasso.
Wij zijn aangemeld voor de garantieregeling automatische incasso. Hierdoor kan de bank van de klant betwiste betalingen zonder twijfel terugbetalen, in afwachting van nader onderzoek. Automatische incasso’s kunnen alleen worden ingesteld voor betalingen aan begunstigden die goedgekeurde afzenders van automatische incasso’s zijn. Om te worden goedgekeurd, worden deze begunstigden onderworpen aan zorgvuldige doorlichtingsprocedures. Na goedkeuring zijn ze verplicht om via hun banken schadevergoedingsgaranties te geven.

Sollicitatie en werkgelegenheid
Als u ons informatie stuurt in verband met een sollicitatie, kunnen we deze tot drie jaar bewaren voor het geval we besluiten om op een later tijdstip contact met u op te nemen.
Als we u in dienst hebben, verzamelen we van tijd tot tijd informatie over u en uw werk gedurende uw dienstverband. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die direct relevant zijn voor uw dienstverband. Na beëindiging van uw dienstverband bewaren wij uw dossier zes jaar alvorens het te vernietigen of te verwijderen.

Een bericht sturen naar ons ondersteuningsteam
Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om te antwoorden met de informatie die u nodig heeft.
We registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van ons bedrijf te vergroten
We bewaren persoonlijk identificeerbare informatie die aan uw bericht is gekoppeld, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we onze communicatie met u kunnen volgen om een hoogwaardige service te bieden.

Klagen
Als we een klacht ontvangen, leggen we alle informatie vast die u ons heeft gegeven.
We gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.
Als uw klacht redelijkerwijs vereist dat we contact opnemen met een andere persoon, kunnen we besluiten om die andere persoon een deel van de informatie in uw klacht te geven. We doen dit zo weinig mogelijk, maar het is een kwestie van onze eigen discretie of we informatie geven, en zo ja, wat die informatie is.
We kunnen ook statistieken samenstellen met informatie die uit deze bron is verkregen om het serviceniveau dat we bieden te beoordelen, maar niet op een manier die u of een andere persoon zou kunnen identificeren.

Informatie over gelieerde en zakenpartners
Dit is informatie die u ons verstrekt in uw hoedanigheid als een aan ons gelieerde onderneming of als zakenpartner.
Het stelt ons in staat bezoekers te herkennen die u naar ons heeft doorverwezen, en om u de voor dergelijke verwijzingen verschuldigde commissie te crediteren. Het bevat ook informatie waarmee wij commissie aan u kunnen overmaken.
De informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.
We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de informatie en van de voorwaarden van onze relatie te bewaren.
We verwachten van elke aangesloten onderneming of partner dat zij ermee instemmen dit beleid te beantwoorden.
Gebruik van informatie die we via geautomatiseerde systemen verzamelen wanneer u onze website bezoekt

Openbaarmaking en delen van uw informatie
Informatie die we verkrijgen van derden
Hoewel we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken (behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving), ontvangen we soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke gegevens van derden wiens diensten we gebruiken.
Dergelijke informatie is niet persoonlijk identificeerbaar voor u.

Reclame van derden op onze website
Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen die partijen, hun agenten of andere bedrijven die voor hen werken, technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven.
Ze kunnen ook andere technologie gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud van hun advertenties te personaliseren en om de prestaties van hun advertenties te meten.
Wij hebben geen zeggenschap over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft deze privacyverklaring geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derden.

Kredietreferentie
Om fraude te helpen bestrijden, delen we informatie met kredietinformatiebureaus, voor zover het betrekking heeft op klanten of klanten die hun creditcarduitgever opdracht geven om de betaling aan ons te annuleren zonder eerst een aanvaardbare reden aan ons op te geven en ons de mogelijkheid te geven om terug te betalen hun geld.

Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt
Onze websites worden gehost in het Verenigd Koninkrijk
We kunnen ook van tijd tot tijd uitbestede diensten gebruiken in landen buiten de Europese Unie voor andere aspecten van ons bedrijf.
Dienovereenkomstig kunnen gegevens die zijn verkregen in het VK of enig ander land buiten de Europese Unie worden verwerkt.
We gebruiken de volgende waarborgen met betrekking tot gegevens die buiten de Europese Unie worden overgedragen:
• de verwerker behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als ons bedrijf of onze organisatie en houdt zich aan dezelfde bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevensverwerking.
• de gegevensbeschermingsclausules in onze contracten met gegevensverwerkers omvatten overdrachtsclausules die zijn geschreven door of goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.
• we leven een gedragscode na die is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie
• we zijn gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificeringsmechanisme zoals voorzien in de AVG
• zowel onze organisatie als de verwerker zijn overheidsinstanties tussen wie er een juridisch bindende overeenkomst is of administratieve regelingen die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Toegang tot uw eigen informatie
Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt op elk moment persoonlijk identificeerbare informatie die we over u hebben bekijken of bijwerken door in te loggen op uw account op onze website.
Om een kopie te krijgen van enige informatie die niet op onze website staat, kunt u ons een verzoek sturen naar enquire@sdwansolutions.co.uk
Na ontvangst van het verzoek zullen we u vertellen wanneer we verwachten u de informatie te verstrekken en of we kosten vragen om deze aan u te verstrekken.

Verwijdering van uw gegevens
Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via enquire@sdwansolutions.co.uk
Dit kan de service die we u kunnen bieden, beperken.

Verificatie van uw gegevens
Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijk identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.
Andere zaken

Gebruik van de site door kinderen
We verkopen geen producten of bieden geen diensten aan die door kinderen kunnen worden gekocht, en we verkopen ook geen producten aan kinderen.
Als u jonger bent dan 18, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd
We verzamelen gegevens over alle gebruikers en bezoekers van deze gebieden, ongeacht hun leeftijd, en we verwachten dat sommige van die gebruikers en bezoekers kinderen zullen zijn.

Versleuteling van gegevens die tussen ons worden verzonden
We gebruiken Secure Sockets Layer (SSL) -certificaten om onze identiteit voor uw browser te verifiëren en om alle gegevens die u ons verstrekt te versleutelen.
Telkens wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander keurmerk in de URL-balk of werkbalk van uw browser.

Hoe u kunt klagen
Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u klachten heeft, kunt u ons dit per e-mail laten weten. Ons adres is enquire@sdwansolutions.co.uk
Als een geschil niet kan worden opgelost, hopen we dat u ermee instemt om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons in contact te komen in een proces van bemiddeling of arbitrage.
Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office. Dit kan gedaan worden op https://ico.org.uk/concerns/

Bewaartermijn voor persoonsgegevens
Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren we uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als door ons vereist is:
• om u de door u gevraagde diensten te verlenen;
• om te voldoen aan andere wetgeving, ook voor de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist;
• ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

Naleving van de wet
Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de wet van elk land of rechtsgebied waarin we zaken willen doen. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen we dat graag van u.
Het is echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

Herziening van dit privacybeleid
We kunnen deze privacyverklaring indien nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u onze website gebruikt. Wij raden u aan om een kopie af te drukken voor uw administratie.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op Neem contact op.

 

 

 

Cookie beleid

Over dit cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, dwz de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.sdwan-solutions.co.uk, www.sdwan-solutions.eu, www.sdwan-cloud.co.uk, www.sdwan-cloud.com, www.sdwans.co. uk

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies van eerste partij en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten werken, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u omgaat met onze website, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een beter en verbeterd programma te bieden. gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar deze moet worden verbeterd.

Marketing: op onze website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we aan je laten zien te personaliseren, zodat ze betekenisvol voor je zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.

De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te laten zien.

Functioneel: dit zijn de cookies die helpen bij bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org www.allaboutcookies.org.

Share This